Öppna meny

Studentkårens styrelsemöte, januari

På tisdagen den 28e januari 2020 hölls Studentkårens styrelsemöte för januari månad. Styrelsen sammanträder drygt en gång i månaden för att besluta om aktuella frågor. På tisdagens styrelsemöte presenterades den ekonomiska halvårsrapporten, JSU-NAC rapporterade att de valt in nya kommittémedlemmar och styrelsen delade ut nya ansvarsområden kopplat till årets Kick Off.

Inkommande rapporter

Den ekonomiska halvårsrapporten
Den ekonomiska halvårsrapporten för kvartal tre och fyra 2019 lämnades över till styrelsen. Framtiden ser delad ut. Akademien har dubblat sitt resultat sedan andra halvan av 2018 medan kaféernas inkomst har minskat med drygt 10%. Allt som allt så presterar serviceverksamheten aningen bättre än förväntat.

Kärnverksamheten har haft mindre utgifter än förväntat och har sparat drygt 150’000kr jämfört med samma period föregående år. Projektverksamheten har både sänkt sina utgifter och höjt sina inkomster vilket också ger dem ett positivt resultat. Den totala nettovinsten är den dubbla från samma period föregående år.

Styrelsen välkomnar det goda resultatet, men tror fortfarande att mycket arbete måste ske för att förbättra den ekonomiska situationen. Den största oron är serviceverksamheten på campus som har underpresterat de senaste åren. Målet är att serviceverksamheten ska vara självgående och kunna betala sina egna kostnader. Mer arbete krävs här för att försäkra vinst och att serviceverksamheten inte äter upp medlemsavgiften.

SFSFUM Förberedande rapport
Sveriges förenade studentkårers årsmöte (SFSFUM) närmar sig. Den tillförordnade ordföranden för JSU National Advocacy Committee som arbetar med Studentkårens nationella påverkans- och sammarbetesverksamhet har lämnat över en rapport på det nationella studentpoltiska läget. Möjligheterna för samarbete är lovande och flera viktiga frågor som rör JU studenterna kommer lyftas. Huvudsakligen rör det sig om Erasmusavtalet som ska omförhandlas och VFU. Ytterligare information kommer lämnas över till styrelsen när de börjar närma sig SFSFUM.

Presidium beslut
JSU Presidiet har informerat Studentkårens styrelse om att tre presidiumbeslut gjorts sedan senaste styrelsemötet. Styrelsen godkände besluten, men ville uppmärksamma beslutet om sanktionering av fadderbiljetterna. De senaste åren har ett presidiumbeslut krävt för att möjliggöra denna prissänkningen, nu vill styrelsen göra prissänkningen av fadderbiljetterna permanent genom att skriva in den i nästa års budgetram.

LOK fortfarande utan ordförande
Styrelsen informerades om att LOK fortfarande står utan ordförande. Något som styrelsen ser väldigt oroligt på. ”Vi måste arbeta hårdare för att försäkra lokal representation” sa en styrelsemedlem. En möjlig lösning är att ändra mandatperioden från januari-december till juli-juni, och därigenom öppna upp för att studenter avklarar sin utbildning innan de söker till ordförandeposten. Detta har dock HI TECH redan gjort, och de är nu inne på sitt andra verksamhetsår utan årsmötesvald ordförande, vilket lyfter frågan om mandatperioden verkligen är problemet.

Mötesplan för våren 2020
JSU Presidium har lämnat över en preliminär mötesplan för våren. Om några medlemmar vill ha mer information om när möten är och hur man gör för att närvara eller skicka in förslag så kan de nå presidiet via ordf@js.ju.se.

Plan of Operations (PoO) arbetsgrupper
Arbetsgrupperna som jobbar med frågorna från PoO har nu börjat mötas. Några av områdena som arbete sker inom är information, likabehandling och hälsa. Dessa arbetsgrupper finns till för att utveckla Studentkårens arbete inom deras respektive område.

JSU Organisational rules
En stor uppdatering till kårens styrdokument har kungjorts. Den kommer innefatta bland annat en ny delegationsordning, beslutsordning samt de flesta stora policys kåren har. Målet är att förenkla vilka dokument som fortfarande bär makt inom organisationen genom att slå samman dem till ett stort dokument. Projektet som går under namnet JSU Organisational Rules är planerat att presenteras för styrelsen på deras februarimöte.

Jenný Jensdóttír godkänd för arbete vid SFS Studentpool
I enlighet med JSU By-laws måste alla arvoderade som vill söka ny anställning eller arbete utanför kåren först få godkänt av Studentkårens styrelse. Vice ordförande Jenný Jennsdóttír har sökt och blivit antagen till SFS Studentpool, en pool av studentutvärderare som hjälper UKÄ utvärdera universitet i Sverige. Jobbet är väldigt likt det hon redan har som Vide ordförande för Studentkåren och styrelsen tror att de kommer ge henne användbara insikter för att kunna bedriva ett starkare förbättringsarbete här på högskolan.

Styrelsen ser väldigt fördelaktigt på detta initiativ och har valt att godkänna arbetet för detta och kommande verksamhetsår.

Definitioner

Erasmus = Ett samarbete mellan EU-länder med målet att göra det lättare att studera i flera EU-länder och söka jobb inom EU.

SFS = Sveriges förenade studentkårer, ett nationellt lobbyorgan för studentkårer som förhandlar med regering, riksdag, departement, Europeiska studentkåren (ESU) och liknande organisationer.

SFSFUM = SFS årsmöte.

SFS Studentpool = En pool av arvoderade studenter som stödjer UKÄ i utvärderingsarbeten.

UKÄ = Universitetskansler ämbetet, en statlig myndighet som utvärderar och granskar högskolor.

Kommentarer
 1. Solo A. Kirppo
  Märkligt att varken JTH eller HLK har kunnat erhålla en vald ordförande bland tusentals studenter inom respektive skolenhet/bolag! SUCK! Det är ju dessutom en Arvoderad Tjänst/Funktion/ Befattning! Vad Du vill!
  tisdag, 18 februari kl. 00:28
 2. Solo A. KIRPPO
  Kanske nu dags att lägga ned Studentkåren? Funkar ju Dåligt sedan 6.7 år! Hur vet jag detta ? Var med om att bygga upp Studentkåren åren 1995 -2013. Varit dess verksamhetsrevisor de två första åren den funktionen inrättades; 2010-2011, YES! Så är det.
  tisdag, 18 februari kl. 00:33
 3. Solo A. KIRPPO
  Tråkigt att se denna (negativa) utveckling de senaste 6-7 åren. SUCK!
  tisdag, 18 februari kl. 00:36
 4. Solo A. KIRPPO
  Framför allt, så är jag alltjämt (!) student året 2020 sedan året 1995! H Ä P P !!
  tisdag, 18 februari kl. 00:39
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarVision
Jönköpings Kommun
OnePartnerGroup
Friskis & Svettis
Vision